“Salgından etkilenen işletmelere verilecek destekler, yürürlük kazandı”

25.12.2020 11:51

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler kararı yayınlandı.

“Salgından etkilenen işletmelere verilecek destekler, yürürlük kazandı”

Karar kapsamında işleri ve işletmeleri zarar gören birçok esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirleri için hibe desteği sağlanması getirildiğini söyleyen Av. Burcu Kırçıl, hibe desteğinden yararlanmak için gerekli yükümlülükleri açıkladı.

Koronavirüs salgını ile birlikte salgından işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik hazırlanan “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazandı.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan Kırçıl Hukuk Bürosu Kurucu ve Yöneticisi Av. Burcu Kırçıl, karar gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından karşılıksız olacak şekilde hibe desteği sağlanacağını, destek kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak programlar çerçevesinde esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere doğrudan hibe ve/veya kira desteği verileceğini söyledi.

“DOĞRUDAN HİBE VE KİRA DESTEĞİ”

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkiye dayanılarak hazırlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ”in  24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazandığını söyleyen Av. Burcu Kırçıl, tebliğ kapsamında hibe desteğinin “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde sağlanacağını ifade etti.

Av. Burcu Kırçıl, destek programının süresi, Bakanlık tarafından internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay olarak belirlendiğini söyleyerek, “Tebliğ’in ‘gelir kaybı desteği’ başlıklı 5. Maddesi hibe desteğini düzenlemiştir. Bu madde gereğince 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 46. maddesi gereğince ticari kazançları ‘basit usulde tespit edilen’ gelir vergisi mükelleflerine, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası destek sağlanacaktır. Kira desteği başlıklı 6. Maddede ise gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750-TL, diğer yerlerde aylık 500-TL kira desteği sağlanacağı ifade edilmiştir. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecektir” dedi.

Destek programı kapsamında merak edilen en önemli konuların başvuru süreci, değerlendirme ve ödeme olduğunu söyleyen Av. Burcu Kırçıl, yayımlanan Tebliğ ile bu konuların düzenlemeye kavuşturulduğunu söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

“DESTEK PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?”

Destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.

“HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERENLER FAYDALANABİLİR?”

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak olup ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır.

“DESTEKTEN KAÇ DEFA YARARLANILABİLİR?”

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden yalnızca bir kez faydalanabilir. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

“FAAL OLMAYANLAR FAYDALANABİLİR Mİ?”

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

“BAŞKA BİR DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANIYOR OLMAK BİR ENGEL Mİ?”

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmemektedir.

“BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İTİRAZLAR VE ÖDEME”

  • Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.
  • Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.
  • Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.
  • Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir.
  • Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

Av. Burcu Kırçıl, 24.12.2020 tarihli Tebliğ ile destek programının detaylarının yayımlanmış olduğunu bu tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya da Bakanlığın yetkili kılındığını sözlerine ekledi.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler