“Anayasal haklarımıza aykırı”

13.12.2022 10:21

Edirne Söğütlük Kent Ormanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine yönelik tepkiler devam ediyor. TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamada bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yanılmaz, “Bu projenin zoraki uygulanması, kentte yaşayan halkın fikirlerinin alınmaması Anayasa’nın 63. Maddesine uymamaktadır. Anayasal haklarımıza aykırıdır” dedi.

“Anayasal haklarımıza aykırı”

Edirne Söğütlük Kent Ormanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine yönelik tepkiler devam ediyor. TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamada bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yanılmaz, “Bu projenin zoraki uygulanması, kentte yaşayan halkın fikirlerinin alınmaması Anayasa’nın 63. Maddesine uymamaktadır. Anayasal haklarımıza aykırıdır” dedi.

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, millet bahçesi yapılacak olan Edirne Kent Ormanı önünde basın açıklaması düzenleyerek TOKİ yetkililerine seslendi. Millet bahçesi projesi için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden herhangi bir görüş yazısı veya ruhsat başvurusu da bulunmadığını söyleyen TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamada bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yanılmaz, Edirne Belediyesi’ne de herhangi bir ruhsat başvurusu olmadığını ve sürecin kanuna aykırı olduğunu belirtti. Fırınlarsırtı Mevkii’nde hazırda bulunan alanların tercih edilerek Edirne’ye yeni park ve mesire alanları kazandırılabileceğini kaydeden Yanılmaz, TMMOB olarak olumlu adımlar için katkı sunacaklarını da kaydetti.

“BU PROJE SÖĞÜTLÜĞE ELVEDA DEMEKTİR”

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu adına Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yanılmaz “Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 818 Ada, 1 parsel, 672.501,00 m2 alana sahip olan İzzet Arseven Kent Ormanı (Söğütlük) sınırları içinde yaklaşık 320.000 m2lik, yıllardır zaten doğal hali ile Orman ve Mesire alanı olarak kullanılan arazide TOKİ tarafından “Edirne Millet Bahçesi Projesi” yapılması işine, ihaleyi alan firma tarafından Edirne Kent Konseyi’nin başlatmış olduğu dava sürecine rağmen başlanmıştır. Söz konusu durumda Edirne halkının sesine kulaklarını tıkayan anlayışa karşı çıkmak ve görüşümüzü kamuoyuna duyurma ihtiyacı hasıl olmuştur. Çünkü projeye başlanması “Söğütlüğe Elveda” demektir” dedi.

“İMAR PLANI YOK, BELEDİYEYE RUHSAT BAŞVURUSU YOK, BELEDİYENİN ONAYI YOK”

Edirne Kent Ormanı ile ilgili imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve yapılaşmaya geçilemeyeceğini bunun imar kanununa aykırı olduğunu söyleyen Yanılmaz, “Söğütlüğe Millet Bahçesi projesini Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Edirne İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri Olarak Kurduğumuz “Teknik Kurul”da inceledik. Sonuçlarını da siz değerli Edirne kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bilimsel veriler-bilgiler ve tabi olunan mevzuatlar açısından proje incelendiğinde; Proje Orman Mevzuatına Aykırıdır. Edirne şehir merkezi sanılanın aksine, çok az orman alanına sahiptir. Bunlardan biri “Söğütlük Ormanı”, diğeri de “Tavuk Ormanı” olarak bilinen alandır. Tavuk Ormanında olduğu gibi Söğütlük Ormanında da günümüze kadar yapılan yanlışlar nedeniyle bu alanlar “orman” vasfını maalesef kaybetmek üzeredir. Doğal yapısı ve özel bitkileri ile karaağaç bölgesi kendine ait toprağı ve mikro kliması ile özel bir bölgedir. Orman Kanunu 17. Maddede “Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere; otlatma planı yapılan alanlarda yıllık otlatma süresi dâhilinde hayvanların planlı otlatılmasını sağlayan, gecelemesini emniyet altına alan ve dağılmalarını engelleyen geçici çevirmeler şeklinde düzenlemeler dışında, her çeşit bina, ağıl ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması, tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.” denir. Yani ormanda bina yapmak yasaktır. Tarım için de ormanların önemi büyüktür. Ormanların büyük bir ekosisteme dayalı canlı döngüsü direk olarak tarımı da olumlu yönde etkilemektedir. Bu yönüyle de Tarımsal üretimin de olumsuz etkileneceği açıktır. Koruma statülerine göre Doğal sit alanıdır ve Koruma İmar Planlarında Devlet Ormanı olarak tescillidir. Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Kent Ormanı (Söğütlük) Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarihli ve 147615 sayılı OLUR’ u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. ; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 16.maddesi “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır.” Der. Söz konusu projenin uygulanacağı alan ile ilgili Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden herhangi bir görüş yazısı veya ruhsat başvurusu da bulunmadığı ve istenmediği de bilinmektedir. Belediyede de herhangi bir ruhsat başvurusu yoktur. 3621 sayılı “Kıyı Yasası” hükümlerine göre yapılaşma yasağına girmektedir. 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair yönetmelikte; Meriç Nehri, Ana kolunun topraklarımıza girdiği nokta ile Ege Denizi arasındaki kesimi olarak tanımlanmış ve Kıyı yasası hükümlerinin uygulanacağı akarsular içinde ilk sırada gösterilmiştir. Yasaya göre Meriç Nehrinin, topraklarımıza girdiği nokta ile Ege Denizi arasındaki kesiminde yer alan sahil şeridinde yapılaşma olanaksızdır. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Madde 12 ye göre kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve yapılaşmaya geçilemez. 3194 sayılı İmar Kanuna aykırıdır. Proje alanında yapılaşmaya izin veren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yoktur. Proje alanı mücavir saha içerisinde bulunduğundan İmar Planına onay verme yetkisi bulunan Edirne Belediyesi’nden görüş yazısı istenmemesi veya projenin belediye onayına sunulmaması da tamamen yasaya aykırıdır.

Kısıtlayıcı herhangi bir imar planının olmayışı da gelecekte yapılabilecek proje değişiklikleriyle yeni yapıların eklenebileceği konusunda endişelerimizi artırmaktadır. 4373 sayılı “Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu”na aykırıdır. 4373 Sayılı “Taşkın Sulara ve Baskınlara Karşı Koruma Kanunu’na” istinaden, 20.11.1958 tarih ve 4/10992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan “Meriç Nehri Taşkın Sahası” ilan edilmiştir. 4373 Sayılı Kanun 3. Maddesinde aynen, “Birinci madde hükümleri ile tespit ve ilan edilmiş olan sınırlar içerisinde tesisat, inşaat veya tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır.” Denilmektedir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen mekansal yapıların bu alana inşası yasaklanmış durumdadır. Kent Ormanı (Söğütlük) da bu taşkın sahası içerisindedir. ÇED raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi) ve SED Raporu (Sağlık Etki Değerlendirmesi ) hazırlanmamıştır. Söz konusu proje bilimsel değerlendirme raporlarına tabi tutulmamıştır” diye belirtti

“BU SİYASİ YATIRIMDAN VAZGEÇEREK KENT ORMANI’NIN YOK OLMASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR”

Edirne Belediyesi’nin hazırladığı Fırınlarsırtı Mevkii’nde bir alanın millet bahçesi olarak düzenlenebileceği TMMOB olarak olumlu adımlara katkı sunmak için hazır olduklarını kaydeden Yanılmaz “Anayasal haklarımıza aykırıdır. Bu projenin zoraki uygulanması, kentte yaşayan halkın fikirlerinin alınmaması Anayasa’nın 63. Maddesine uymamaktadır. 63.maddede “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır.” denmektedir. Sonuç olarak; Yukarıdaki tespit ve öneriler çerçevesinde, siyasi yatırım olarak düşündüğümüz bu projeden vazgeçilerek Söğütlük Kent Ormanı’nın geri dönüşü olmayan bir şekilde yok olmasının önüne geçilmelidir. Millet bahçesinin kentin başka bir alanında yaşama geçirilmesini, Söğütlüğün doğal orman olarak bırakılmasını, ayrıca yasalara aykırı bir şekilde kamu kurumları ve kişilerce işgal edilmiş durumdaki Meriç ve Tunca Nehirlerinin kıyılarının kentte yaşayan her insanın faydalanmasına açılması için gereğinin yapılmasını; TMMOB Edirne bileşenleri olarak talep etmekteyiz. Önerimizdir: Edirne Belediyesi’nin hazırladığı ve onayladığı uygulama imar planlarında Fırınlarsırtı mevkii, Barutluk Mahallesi 2561 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 38 bin m2lik park alanı ve 2534 ada, 3 parselin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 17 bin m2lik park alanının millet bahçesi olarak düzenlenebileceği ve Edirne halkına yeni bir park ve mesire alanı kazandırılabileceği ortadadır. Proje, bu alanlara kaydırılarak kaynak israfından da kaçınılmış olur. Yetkililerden isteğimiz; şimdiki ve gelecekteki projelerin yapım ve planlama aşamasında TMMOB bileşenlerinin yıllar içinde edindiği bilgi ve deneyimlerden istifade etmeleri, görüşlerimizin alınmasıdır. Atılacak her olumlu adımda TMMOB olarak katkı sunmaya hazır olduğumuzu Edirne kamuoyuna arz ederiz” diyerek noktaladı.

770x60 Reklam Alanı

İlgili Haberler